Home

Search

Sitemap
ตัดสินใจสั่งซื้อภายในเดือนนี้รับส่วนลดค่าติดตั้งพิเศษ สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถสั่งซื้อและติดตั้งได้ในราคาพิเศษเช่นกัน สามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และการใช้งานต่างๆ
เทคนิคการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ : รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน


การแก้ไข :
- ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดทำงานหรือไม่
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

 

อาการ : หน้าปัทม์ไม่แสดงสัญญาณไฟใดๆ

การแก้ไข :
- ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟว่าเสียบถูกต้องหรือไม่
- ให้กดปุ่ม Power (สีแดง) บนรีโมทคอนโทรล เนื่องจากท่านอยู่ในโหมดสแตนบายด์
 

อาการ : เครื่องรับไม่ตอบสนองการทำงานใดๆ

การแก้ไข : ปิดเครื่องสักพักแล้วเปิดเครื่องใหม่หากยังไม่ทำงานให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 


อาการ : ไม่มีเสียง


การแก้ไข :
- ตรวจสอบระดับความดังของเสียงที่รีโมทคอนโทรล หรือทีวี
- ลองเปลี่ยนช่องรายการอื่น
- ตรวจสอบสายสัญญาณเสียง (สีแดงและสีขาว)
- ถอดปลั๊กแล้วลองเสียบใหม่
- หากยังมีปัญหาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 


อาการ : ไม่มีภาพ


การแก้ไข :
- ลองเปลี่ยนช่องรายการอื่น
- ตรวจสอบสายสัญญาณภาพ (สีเหลือง)
- ถอดปลั๊กแล้วลองเสียบใหม่
- หากยังมีปัญหาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 

อาการ : รับสัญญาณไม่ได้ มีข้อความแสดงว่า “E48-32 ค้นหาสัญญาณไม่เจอ” หรือ “E52-32 กำลังค้นหาสัญญาณ”

การแก้ไข :
- ตรวจสอบว่าจานดาวเทียมมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่
- ตรวจสอบสายสัญญาณที่ต่อเข้าขั้วสัญญาณว่าหลวมหรือไม่
- ตรวจสอบว่าทีวีว่ามีปัญหาหรือไม่
- ถอดปลั๊กแล้วลองเสียบใหม่
- ตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม คลิ๊กเพื่อดูวิธีการแก้ไข
- หากยังมีปัญหาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 

อาการ : มีข้อความปรากฎหน้าจอทีวีช่อง 3,5,7,9,11,TPBS,Dnew ว่า “E16-4 Service ถูก Scramble“ “E19-4 Service ถูก Scramble“ “E30-4 Service ถูก Scramble“

การแก้ไข :
- ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- แจ้งหมายเลขของเครื่องรับสัญญาณที่เกิดปัญหาด้วย
 

อาการ
: “I34-4 Service ถูก Scramble“ ปรากฎบนหน้าจอทีวี

การแก้ไข : ส่งสินค้าเครมกับบริษัท
 

อาการ
: “I102-4 ไม่สามารถระบุสถานะ” ปรากฎบนหน้าจอทีวี

การแก้ไข : ส่งสินค้าเครมกับบริษัท
 

อาการ
: “Error : bE1” จะปรากฎบนจอทีวี ในช่วงของการบูตเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

การแก้ไข : ส่งสินค้าเครมกับบริษัท
 

อาการ
: เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมถูกตั้งรหัสล็อค

การแก้ไข :
- ให้ใส่รหัส : 2580 เพื่อปลดล็อค
- ถ้าปลดล็อคไม่ได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 

อาการ
: มีเฉพาะช่องรายการ 3,5,7,9,11,TPBS

การแก้ไข :
- ตรวจสอบว่าเป็น Firmware รุ่นปัจจุบันหรือไม่
- กดปุ่ม Menu เลือกหัวข้อ “สถานะ CA” เลือกหัวข้อ “สถานะ Loader”
!!! สังเกต “รุ่น Firmware” ต้องแสดงวันที่ดังนี้ Sep 07,2007 คือซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
- ถ้าไม่เป็นรุ่น Firmware ตามนี้ ให้ Upgrade Firmware โดยการ
   1. กดปุ่ม Menu
   2. เลือกหัวข้อ “การติดตั้ง” กดปุ่ม OK
   3. เลือกข้อหัว “ปรับปรุงซอฟท์แวร์” กดปุ่ม OK
 

อาการ
: มีข้อความ “Error : 0x80000038” ปรากฎบนจอทีวีในช่วงของการ Upgrade Firmware

การแก้ไข : ให้ทำการปรับปรุง Firmware อีกครั้ง
 

อาการ
: มีข้อความ “Error : 0x80000b0f” ปรากฎบนจอทีวีในช่วงของการ Upgrade Firmware

การแก้ไข : ส่งสินค้าเครมกับบริษัท
 

อาการ : มีข้อความ “Error : 0x80000C05” ปรากฎบนจอทีวีในช่วงของการ Upgrade Firmware

การแก้ไข : ส่งสินค้าเครมกับบริษัท
 

อาการ : กรณีใช้ LNB ค่า LO เป็น 11300 (UBC)

การแก้ไข : คลิ๊กเพื่อดูวิธีการแก้ไข
 

อาการ
: กรณีใช้ LNB ค่า LO เป็น 10600, 10750 เป็นแบบ Universal (Samart)

การแก้ไข : คลิ๊กเพื่อดูวิธีการแก้ไข
 

อาการ
: เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไม่จำค่า config

การแก้ไข : คลิ๊กเพื่อดูวิธีการแก้ไข
 

อาการ
: ไม่สามารถดูช่องรายการ 3,5,7,9,11,TPBS ดูได้เฉพาะช่อง DLTV 1-15, TGN, ETV

การแก้ไข : คลิ๊กเพื่อดูวิธีการแก้ไข
 

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าวดีทีวี Webboard DTV


รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.dtvz.net/How_to_Upgrade_Software_&_Add_FTA_Channel.pdf